Articole si bloguri

În cadrul cursurilor de calificare profesională lucrător în comerţ nivel I (COR 5220.1.1), din cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Transparenţă (Transparency International Romania), se vor aborda o serie întreagă de tematici care prezintă complexitatea evoluţiei pe care profesiile asociate cu domeniul comer

Cursul implementat în mod direct de către Universitatea Spiru Haret, cu concursul propriilor cadre didactice cu experienţă în domeniul comerţului se referă la lucrător în comerţ nivelul I. Cursul îşi propune să ofere atât la nivel teoretic, cât şi practic abilităţile şi competenţele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a meseriei de lucrător comercial. Lucrătorii în comerţ reprezintă angajaţi cu calităţi specifice care trebuie să reuşească o integrare cât mai bună la locul de muncă, precum şi o relaţionare exemplară cu clienţii finali. Pregătirea corespunzătoare va pune accentul şi pe problematica referitoare la comunicarea în magazin, comunicare care presupune în primul rând identificarea modalităţilor cele mai eficiente de a crea, dezvolta şi întreţine o ambianţă corespunzătoare din perspectiva percepţiei clienţilor.

Comunicarea eficientă cu clienţii nu se va referi doar la utilizarea promptă şi eficientă a unui limbaj profesional care să crească volumul de vânzări. Comunicarea optimă cu clienţii în cadrul spaţiului de vânzare reprezintă un efort complex care trebuie să răspundă unor obiective precum...

Ce reprezintă la ora actuală dezvoltarea armonioasă a societăţii? Care sunt rolurile sociale pe care şi le asumă femeile şi bărbaţii? Cum se manifestă capacitatea de incluziune socială a celor două categorii? Iată o serie de întrebări extrem de importante din perspectiva preocupărilor actuale ale specialiştilor, reprezentanţilor societăţii civile sau a instituţiilor statului inclusiv la nivelul ţării noastre.

Pentru a se putea răspunde acestor întrebări, trebuie analizate resorturile intime pe care le presupun conceptele de incluziune socială şi egalitate de gen în economia actuală.

Universitatea Spiru Haret reprezintă o instituţie de învăţământ superior dedicată unei veritabile culturi a calităţii procesului didactic şi promovării unor valori cu substanţă în mediul universitar românesc. Pe linia unor preocupări care vizează dimensiuni complementare celei referitoare la învăţământ se înscriu şi iniţiativele care au implicaţii la nivel socio-economic, mai precis, implementarea de proiecte cu fonduri structurale. Dintre acestea se remarcă proiectele care vizează în mod direct egalitatea de şanse, incluziunea socială a unor grupuri defavorizate şi educaţia pe tot parcursul vieţii împletită în mod fericit cu dezvoltarea personală.

Cele două cursuri care se vor putea urma în cadrul proiectului pun accentul atât pe însușirea unor noțiuni teoretice de bază, cât și pe dezvoltarea unor abilități practice având directă aplicabilitate pe piața forței de muncă.

Cursul implementat în mod direct de către Universitatea Spiru Haret, cu concursul propriilor cadre didactice cu experiență în domeniul comerțului se referă la lucrător în comerț nivelul I.

Cursul va permite tuturor participantelor familiarizarea cu noțiunile de bază privind activitatea curentă a lucrătorilor în comerț, precum şi înțelegerea mecanismelor de funcționare a relațiilor de comerț din cadrul economiei.

Profesori cu experienţă, dedicați unei activități didactice de calitate vor prezenta într-o manieră facilă și accesibilă noțiunile care definesc aria de activitate a lucrătorilor comerciali, precum și interacțiunea dintre aceștia și entitatea comercială din care fac parte.

Articolul tratează problematica egalităţii de şanse, vazută din perspectiva importanţei pe care aceasta o poate avea în raport cu incluziunea socială a indivizilor şi dezvoltarea economică la nivelul economiei naţionale. Integrarea socială atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor reprezintă un deziderat firesc, specific actualului nivel de dezvoltare economică, socială şi culturală pentru majoritatea statelor lumii. Promovarea activă a egalităţii de şanse nu numai la nivelul iniţiativelor legislative, ci şi în spaţial iniţiativelor sociale şi antreprenoriale reprezintă soluţia cea mai eficientă pentru asigurarea unui cadru propice dezvoltării societăţii actuale. Articolul trece în revistă conceptele abordate, legislaţia din România cu privire la egalitatea de şanse şi pune în discuţie relaţia complexă care există între o dezvoltare economică sustenabilă şi promovarea principiilor egalităţii de şanse pe scară largă la nivelul unei economii naţionale.

Pages